suti lantinaka - los pronombres personales
les pronoms personnels - personal pronouns

Aymara español français English
naya yo je I
juma tu you
jupa él, ella il, elle he, she
jiwasanaka [inclus.]
jiwasa [exclus.]
nosotros, nosotras nous we
jumanaka vosotros, vosotras vous you
jupanaka ellos, ellas ils, elles they